Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προσφορές για το διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι τις 19/02/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Ανακαλείται ο Ανοιχτός Δημόσιος Διαγωνισμός για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του Μουσείου Ακρόπολης με ημερομηνία δημοσίευσης 16/11/2012.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προσφορές για το διαγωνισμό γίνονται δεκτές σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη της δημοπρασίας μέχρι τις 05/02/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Διακήρυξης Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού

Ημερομηνία Διαγωνισμού: Προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τετάρτη 17/10/2012, στις 11π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) αποφασίζει για την πρόσληψη (15) ατόμων που πληρούν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  Ανακοίνωση  με αρ. πρωτ: 11354/27.6.2012, σε θέσεις φυλακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα  δύο (2) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

Απόφαση 15 Ατόμων Φυλακτικού Προσωπικού

Σελίδες