Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Ανακοίνωσης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

Το Μουσείο Ακρόπολης ανακοινώνει την πρόσληψη τριών επιστημονικών συνεργατών με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως και τρία (3) χρόνια για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ερευνητικού Προγράμματος Cultural Heritage Experiences through Socio-personal Iinteractions and Storytelling «CHESS».

Σχετικά αρχεία:

Ανακοίνωση Πρόσληψης

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την προμήθεια εξειδικευμένου τρισδιάστατου laser σαρωτή αντικειμένων και λογισμικού επεξεργασίας τρισδιάστατων δεδομένων σάρωσης και μετατροπής σε τρισδιάστατα ψηφιακά μοντέλα επιφανειών με κριτήριο κατακύρωσης τη φθηνότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω προμήθεια δεν θα υπερβεί τις 45.100 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την 20/6/2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ.μ. στο Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Κτίριο Διοίκησης Μουσείου (Βάιλερ) Αθήνα, στο ισόγειο – ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη

Σελίδες