ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2014 - ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 40 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ)

28/03/2014