ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 15 ΑΤΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2 ΜΗΝΩΝ

19/07/2012

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) αποφασίζει για την πρόσληψη (15) ατόμων που πληρούν τα τυπικά προσόντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  Ανακοίνωση  με αρ. πρωτ: 11354/27.6.2012, σε θέσεις φυλακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για χρονικό διάστημα  δύο (2) μηνών, για την κάλυψη έκτακτων εποχικών αναγκών του Μουσείου Ακρόπολης.

Σχετικά αρχεία:

Απόφαση 15 Ατόμων Φυλακτικού Προσωπικού