ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

12/12/2011

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα πέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας 8 μηνών), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Ανακοίνωσης
Έντυπο Αίτησης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 3/ 2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΣΟΧ)
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α2) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Α1) ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ