ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ2/2015 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

04/11/2015