- Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά την Ανακοίνωση μετά των συνημμένων εγγράφων για την ΣΟΧ2/2020.
- Ο τίτλος ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά), που απαιτείται, είναι επιπέδου Γ1 και άνω. Τίτλος ξένης γλώσσης κατωτέρου επιπέδου είναι λόγος απόρριψης της αίτησης.
- Ο τίτλος ξένης γλώσσας πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένος, επικυρωμένος και με δηλωμένη την επάρκεια της γλώσσας σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.
- Ισχύουν οι διατάξεις για νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.
- Οι αιτήσεις δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά, αλλά είτε ταχυδρομικώς είτε στο Πρωτόκολλο του Μουσείου τις προκαθορισμένες στην Ανακοίνωση ώρες.
 

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ' όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419). 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

Κατά την επίσκεψή σας στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης, παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψιν τα μέτρα υγειονομικής προστασίας του Μουσείου. Δείτε περισσότερα.

Σχετικά αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 2/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 (Αίτηση)

Σελίδες