Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις τους υπόψιν του Εμπορικού Τμήματος, στο γραφείο πρωτοκόλλου, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, 11742 Αθήνα, στο ισόγειο του κτηρίου Weiler (Bάιλερ) καθημερινές 08:30 - 14:00. Οι προτάσεις θα κατατίθενται από 2/1/2019 έως 31/1/2019.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΦΟΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής προσφοράς τιμής μονάδος για την προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε κλειστό φάκελο επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του κλειστού φακέλου προσφοράς είναι η Τετάρτη 19/12/2018, στις 11.00 π.μ.

Τρόπος υποβολής: κατάθεση κλειστού φακέλου προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σχετικά αρχεία:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής οικονομικής προσφοράς τιμής μονάδος και σχετικού δείγματος σε ενιαίο κλειστό φάκελο για την εκτύπωση των οδηγών του Μουσείου Ακρόπολης και των κουτιών συσκευασίας του οδηγού που αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ενιαίου κλειστού φακέλου που περιλαμβάνει τον κλειστό φάκελο προσφοράς και το δείγμα, είναι η Δευτέρα 19/11/2018 στις 11 π.μ.

Τρόπος υποβολής: κατάθεση κλειστού φακέλου προσφοράς και δείγματος μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Tετάρτη 7/11/2018 στις 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής: Κατάθεση κλειστού φακέλου οικονομικής προσφοράς και φακέλου με δείγμα του προσφερόμενου είδους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00.

Σχετικά αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδες