Το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης (άρθρα 9, 10 Ν. 3711/2008, 3, 4 Π.Δ. 64/2013) με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης.

Προθεσμία-τρόπος συμμετοχής: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης (κτίριο Weiler Μακρυγιάννη 2-4 ΤΚ 11742 Αθήνα) σε κλειστό φάκελο που: α) απευθύνεται στο «Μουσείο Ακρόπολης - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Weiler, οδός Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 11742 Αθήνα», β) φέρει την ένδειξη «Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», γ) αναφέρει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας και διεύθυνση e-mail
του υποψηφίου.

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Πρόσκλησης
Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης

Λόγω των έκτακτων μέτρων σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19 η ολοκλήρωση του διαγωνισμού ΣΟΧ1/2020 αναβάλλεται προσωρινά μέχρι νεωτέρας.

Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, ΤΚ 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη Προσωπικού Ασφαλείας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μήνες), συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08.30 μέχρι τις 13.30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ' όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 9000 900, εσωτ. 418 & 419).

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.

Σχετικά αρχεία:

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.ΣΟΧ 1/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ (Αίτηση)

 

Σελίδες