Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης του Σύντομου Οδηγού του Μουσείου σε 4 γλώσσες με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης για την ανωτέρω παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης δεν θα υπερβεί τις 60.000 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 30/5/2011, ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά αρχεία:

Προκήρυξη Διαγωνισμού

Το Μουσείο Ακρόπολης δημοσιεύει παρακάτω τεύχος διευκρινίσεων για τον ανοιχτό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που θα διενεργηθεί ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής την 16/5/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μεσημβρινή (λήξη υποβολής προσφορών).

Σχετικά αρχεία:

Τεύχος Διευκρινίσεων

Το Μουσείο Ακρόπολης προτίθεται να απασχολήσει μερικώς τρεις (3) συνεργάτες με σύμβαση έργου έως και τρία χρόνια για τις ανάγκες του συγχρηματοδοτούμενου (από την Ε.Ε.) ερευνητικού έργου Cultural Heritage Experiences through Socio-personal interactions and Storytelling «CHESS».

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Σελίδες