Το Μουσείο Ακρόπολης (ΝΠΔΔ) προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας του εστιατορίου και του αναψυκτηρίου που βρίσκονται στο κτίριο του Μουσείου Ακρόπολης, οδός Διονυσίου Αρεοπαγίτου αριθμ. 15, Αθήνα.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 22/9/2010, ώρα 12.00 μεσημβρινή

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Προκήρυξης
Τεύχος Διευκρινήσεων

Το Μουσείο Ακρόπολης προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαρισμού του Μουσείου Ακρόπολης προϋπολογιζομένης δαπάνης 900.000,00 € πλέον ΦΠΑ. Διάρκεια σύμβασης: 18 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης.

Σχετικά αρχεία:

Περίληψη Προκήρυξης

Το Μουσείο Ακρόπολης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με χρήση της συνοπτικής διαδικασίας, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών εκτύπωσης τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ενημερωτικών εντύπων περιήγησης του Μουσείου Ακρόπολης προς δωρεάν διανομή στους επισκέπτες του.

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 21 Ιουνίου 2010, ώρα 11:00 π.μ.

Σχετικά Αρχεία:

Προκήρυξη Διαγωνισμού
Τεύχος Διευκρινήσεων

Σελίδες