Η Ακρόπολη φρούριο και έδρα του τοπικού ηγεμόνα

Πήλινο γυναικείο ειδώλιο

1300-1050 π.Χ. Προθήκη 2, αρ. 11 (Ακρ. 14443)

Μικρό αποθηκευτικό αγγείο (πιθαμφορίσκος) με τρεις λαβές

1190-1130 π.Χ. Προθήκη 1 αρ. 9 (Ακρ. 4976)