ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ6/2019 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 26 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΙΕΣ & ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

20/01/2020