Ανακοινοποίηση - Συνοπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ειδών συσκευασίας (χάρτινων κουτιών, χάρτινων τσαντών και χάρτινων φακέλων)

23/10/2018

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής: Tετάρτη 7/11/2018 στις 11:00 π.μ.

Τρόπος υποβολής: Κατάθεση κλειστού φακέλου οικονομικής προσφοράς και φακέλου με δείγμα του προσφερόμενου είδους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00.

Σχετικά αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ