ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

04/12/2018

Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής προσφοράς τιμής μονάδος για την προμήθεια των ξενόγλωσσων βιβλίων, που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε κλειστό φάκελο επί ποινή απόρριψης της προσφοράς.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του κλειστού φακέλου προσφοράς είναι η Τετάρτη 19/12/2018, στις 11.00 π.μ.

Τρόπος υποβολής: κατάθεση κλειστού φακέλου προσφοράς στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ