ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2018 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 65 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ)

23/03/2018