ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΤΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

06/11/2018

Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής οικονομικής προσφοράς τιμής μονάδος και σχετικού δείγματος σε ενιαίο κλειστό φάκελο για την εκτύπωση των οδηγών του Μουσείου Ακρόπολης και των κουτιών συσκευασίας του οδηγού που αναφέρονται στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ενιαίου κλειστού φακέλου που περιλαμβάνει τον κλειστό φάκελο προσφοράς και το δείγμα, είναι η Δευτέρα 19/11/2018 στις 11 π.μ.

Τρόπος υποβολής: κατάθεση κλειστού φακέλου προσφοράς και δείγματος μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ