ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ4/2019 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

09/07/2019