ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2Α/2019 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 4 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

11/04/2019