ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ4/2019 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 20 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

04/10/2019