ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΜΟΥ ΟΔΗΓΟΥ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

06/03/2019

Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας με κατάθεση γραπτής οικονομικής προσφοράς και σχετικού δείγματος σε ενιαίο κλειστό φάκελο για την εκτύπωση των σύντομων οδηγών (αγγλικά, γαλλικά και ισπανικά) του Μουσείου Ακρόπολης. Η οικονομική προσφορά θα κατατεθεί μέσα σε ξεχωριστό κλειστό φάκελο και ο φάκελος αυτός μαζί με το δείγμα θα υποβληθούν μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής του ενιαίου κλειστού φακέλου που περιλαμβάνει τον κλειστό φάκελο προσφοράς και το δείγμα, είναι η Πέμπτη 21/03/2019, στις 11π.μ.

Τρόπος υποβολής: κατάθεση κλειστού φακέλου προσφοράς και δείγματος μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 9 π.μ. έως 1 μ.μ.

Σχετικά αρχεία:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ