ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ3/2019 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 29 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΜΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (6ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

06/05/2019