ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

07/01/2014

O επαναληπτικός ανοιχτός δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Επιλογή Αναδόχου Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Μουσείου Ακρόπολης για τις Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις» που διεξήχθη την 23/12/2013 κηρύσσεται άγονος λόγω αξιολόγησης των κατατεθεισών προσφορών ως μη παραδεκτών τυπικώς και η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής με τους τρεις εμφανισθέντες διαγωνιζομένους.