ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2020 - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 60 ΘΕΣΕΩΝ ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

31/07/2020