ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ6/2019 - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ 26 ΘΕΣΕΩΝ ΤΑΜΙΩΝ & ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 8ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ)

30/04/2020