ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

26/06/2020

Το Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης προκηρύσσει την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης του Μουσείου Ακρόπολης (άρθρα 9, 10 Ν. 3711/2008, 3, 4 Π.Δ. 64/2013) με τριετή θητεία και δυνατότητα ανανέωσης.

Προθεσμία-τρόπος συμμετοχής: Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2020 ταχυδρομικώς ή με κατάθεση στο πρωτόκολλο του Μουσείου Ακρόπολης (κτίριο Weiler Μακρυγιάννη 2-4 ΤΚ 11742 Αθήνα) σε κλειστό φάκελο που: α) απευθύνεται στο «Μουσείο Ακρόπολης - Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων - Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, κτίριο Weiler, οδός Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 11742 Αθήνα», β) φέρει την ένδειξη «Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης», γ) αναφέρει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αλληλογραφίας και διεύθυνση e-mail
του υποψηφίου.

Σχετικά αρχεία:
Περίληψη Πρόσκλησης
Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης