ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΚΟΥΤΙΩΝ) ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

13/10/2017

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Τετάρτη 25/10/2017 στις 11π.μ.

Τρόπος υποβολής: Κατάθεση κλειστού φακέλου οικονομικής προσφοράς και φακέλου με δείγμα του προσφερόμενου είδους μέσα σε ενιαίο κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00.

Σχετικά αρχεία: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ