ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

  ΥΠ΄ΑΡ. 3/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ ...

  ΥΠ΄ΑΡ. 3/2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 18 ΜΗΝΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ 12 ΜΗΝΩΝ)

  Σχετικά αρχεία:
  1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (123.47 KB)
  2. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (3.07 MB)
  3. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (1.83 MB)
  4. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (162.28 KB)

    ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6567/2.6.2023 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ)

    ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023-2024 (ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 6567/2.6.2023 ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ)

    Σχετικά αρχεία:
    1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ» (780.21 KB)

     ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΝΠΔΔ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4117/30.3.2023 Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

     ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ (ΝΠΔΔ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΑΧ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4117/30.3.2023 Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ).

     Σχετικά αρχεία:
     1. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΕΠ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ (775.88 KB)

      ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ...

      ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 4117/30.3.2023 Δ.Σ. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ)

      Σχετικά αρχεία:
      1. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΘΕΣΗ ΕΕΠ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΥ (787.05 KB)

       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ...

       ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΟΥΣΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ ''ΝΟΗΜΑΤΑ: ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ'' ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

       Σχετικά αρχεία:
       1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2/2023 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (601.43 KB)

        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ2/2023 ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (6 ΜΗΝΩΝ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

        Το Μουσείο Ακρόπολης (Ν.Π.Δ.Δ.), με έδρα στην Αθήνα (Διον. Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 11742), ανακοινώνει την πρόσληψη ενενήντα (90) ατόμων κλάδου ΔΕ Φυλάκων, ειδικότητας ΔΕ Φυλάκων, είκοσι ενός (21) ατόμων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Διοίκησης Τουρισμού και είκοσι ενός (21) ατόμων κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (6 μήνες), για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου, έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις των άρθρων 37-42 του Ν.4765/2021.

        Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

        Κάθε υποψήφιος/α δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

        Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2 ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (οι αιτήσεις κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:30 μέχρι τις 13:30), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 15, Τ.Κ. 117 42 Αθήνα, υπ’ όψιν Γραμματείας Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 9000900, εσωτ. 418 & 419).

        Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2023.

        ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:

        1. Η Ανακοίνωση έχει τροποποιηθεί και περιλαμβάνει αλλαγές, εντός πλαισίου.

        2. Ο διαγωνισμός έχει συμμορφωθεί πλήρως, ως υποχρεούται το Μουσείο, στο νέο προσοντολόγιο π.δ. 85/2022. Οι υποψήφιοι, κατά τη συμπλήρωση της αίτησης, οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή Ειδικότητας και Κωδικού Θέσης που αντιστοιχεί στο πτυχίο τους.

        3. Ισχύουν πλέον νέα παραρτήματα για α) την Απόδειξη Χειρισμού Η/Υ (Α1) και β) την Απόδειξη Γλωσσομάθειας (Α2).

        Σχετικά αρχεία:
        1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 2 2023 (9.58 MB)
        2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 1 ΠΕ ΤΕ (674.64 KB)
        3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ (499.09 KB)
        4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ (921.59 KB)
        5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (872.81 KB)
        6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η/Υ (629.85 KB)

         ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ) ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

         Μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησης (27.6.2023) και βάσει της Εγκυκλίου Υπ. Εσωτερικών με αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.18.33/2632/οικ. 7623/28.3.2023, οι λοιπές 17 ημερολογιακές ημέρες (που είχαν ανασταλεί λόγω των δύο βουλευτικών εκλογών) της προθεσμίας συμμετοχής στη διαδικασία κάλυψης της οργανικής θέσης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού κλάδου ΠΕ Αρχαιολόγων που προκηρύχθηκε με την υπ' αριθμ. 4117/30.3.2023 προκήρυξη του Δ.Σ. του Μουσείου Ακρόπολης εκκινούν από την επομένη της ορκωμοσίας της Κυβέρνησης, ήτοι από 28.6.2023 (ημέρα Τετάρτη) και λήγουν στις 14 Ιουλίου 2023 (ημέρα Παρασκευή).

         Σχετικά αρχεία:
         1. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ (2.02 MB)
         2. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (18.48 KB)
         3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (355.17 KB)

          ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΟΧ1/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (ΔΕ) ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (8 ΜΗΝΕΣ) ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας

Η χρήση των δεδομένων σας περιγράφεται στις ρυθμίσεις απορρήτου