ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΟΧ2/2020

09/07/2020

- Παρακαλούμε να διαβάζετε προσεκτικά την Ανακοίνωση μετά των συνημμένων εγγράφων για την ΣΟΧ2/2020.
- Ο τίτλος ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά), που απαιτείται, είναι επιπέδου Γ1 και άνω. Τίτλος ξένης γλώσσης κατωτέρου επιπέδου είναι λόγος απόρριψης της αίτησης.
- Ο τίτλος ξένης γλώσσας πρέπει να είναι νόμιμα μεταφρασμένος, επικυρωμένος και με δηλωμένη την επάρκεια της γλώσσας σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων.
- Ισχύουν οι διατάξεις για νόμιμα επικυρωμένα αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων.
- Οι αιτήσεις δεν κατατίθενται ηλεκτρονικά, αλλά είτε ταχυδρομικώς είτε στο Πρωτόκολλο του Μουσείου τις προκαθορισμένες στην Ανακοίνωση ώρες.